کنترل کیفیت

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

طراحی الکتروموتورها و مشخحص کردن پارامترهای کنترلی ومطابقت آنهابا استانداردهای لازم در واحد طراحی وکنترل کیفیت انجام می پذیرد.عملیات مربوط به دینامومتری محصول وتست عمر وتست مواد اولیه ورودی در آزمایشگاه و توسط پرسنل مجرب به دقت اندازه گیری می شوند .پرسنل کنترل کیفیت علاوه بر تست محصول نهایی ،درخطوط تولید نیز حضور فعال داشته وتمامی قطعات نیمه ساخته وآماده مونتاژ را پس از بررسی ومطابقت با نقشه های مربوطه تائید می نمایند.