سالن دایکاست

سالن دایکاست

عملیات مربوط به تزریق روتور و ساخت در پوش در این سالن انجام می گردد. فرایند مذکور توسط دستگاههای دایکاست 100 الی 400 تن انجام می پذیرد .