سالن ماشینکاری

سالن ماشینکاری

عملیات مربوط به ساخت شفت وسنترلس وتراش در پوش و تراش روتور در این سالن انجام می شود .تمامی عملیات فوق توسط دستگاهای C.N.C وبا دقت بسیار بالا انجام می گیرد