سالن پرسکاری

سالن پرسکاری

ورق آهن توسط پرسهای High speed وقالبهای پروگرسیو پرچ اتوماتیک به برگه های لمینیشن تبدیل می شوند.